Individuálním klientům poskytujeme právní pomoc v oblastech:

 • civilního práva;
 • rodinného práva;
 • dědického práva;
 • medicínského práva;
 • stavebního práva;
 • práva duševního vlastnictví;
 • trestního práva;přestupkového práva;
 • správního práva;
 • pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Naše nabídka zahrnuje především:

 • porady a právní konzultace;
 • písemná stanoviska a právní analýzy;
 • projekty smluv, podání, návrhů a jiných dokumentů vyžadujících znalost práva;
 • zpracování žalob a jiných procesních podání, včetně odvolání a dovolání;
 • zpracování odvolání proti správním rozhodnutím včetně dovolání k správním soudům;
 • procesní zastupování v soudních řízeních všech instancí;
 • vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení;
 • zastupování podezřelého / oběti v přípravném řízení před prokuraturou a policií;
 • zastupování obžalovaného / žalobce před soudy všech instancí;
 • obhajoba obviněného v přestupkovém řízení;
 • zastupování odsouzeného v řízení o výkonu rozhodnutí;
 • zpracování stížností, odvolání, soukromých obžalob, žádostí o předčasné propuštění, odklad výkonu trestu, přerušení trestu, milost, vydání celkového rozsudku.

Poskytujeme komplexní právní služby pro podnikatelské subjekty se zvláštním důrazem na osobní a kapitálové společnosti – ve všech fázích jejich provozu. Naše praxe pokrývá celou sféru hospodářského práva v oblasti práva obchodních společností, obchodního práva a práva duševního vlastnictví.

Nabízíme:

 • pomoc při výběru vhodné právní formy podnikání;
 • zakládání a registrace obchodních společností a jiných subjektů;
 • zastupování v řízeních registrovaných subjektů, podléhajících zápisu do obchodního rejstříku;
 • procesní zastupování v soudních řízeních před soudy I. a II. instance a Nejvyšším soudem, ve všech záležitostech týkajících se obchodní činnosti;
 • provádění činností směřujících k vymáhání pohledávek včetně negociace s dlužníky v předsoudním řízení;
 • zastupování v exekučním a zajišťovacím řízení;
 • komplexní právní služby společnostem a jiným podnikatelským subjektům;
 • vypracování a revize všech typech smluv;příprava návrhů interních aktů;
 • zastupování klientů v řízeních před orgány státní správy a samosprávy, podávání stížností a odvolání proti správním rozhodnutím;
 • procesní zastupování před správními soudy první instance a Nejvyšším správním soudem;
 • příprava stanovisek a poskytování právního poradenství;
 • právní služby v oblasti veřejných zakázek, konzultace a pomoc v přípravě a řízení zadávání veřejných zakázek, příprava nabídek, odvolání a zastupování před národním odvolacím senátem a v soudních řízeních;
 • zastupování v  konkursním a restrukturalizačním řízení.

Díky znalostem a rozsáhlým zkušenostem v obsluze společností působících v různých odvětvích, jsme schopni nabídnout komplexní právní služby a odbornou podporu podnikatelských aktivit.

Vzhledem k velkému počtu efektivnějších daňových řešení, stále více polských podnikatelů (především z jižní části Polska), registruje své firmy na Slovensku.

Vycházejíc vstříc takovým očekáváním trhu, nabízíme profesionální právní služby všem těm subjektům, které mají úmysl začít podnikat na území Slovenska, jakož i těm, které již na tomto trhu působí.

V zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb, spolupracujeme se slovenskými právníky, specializujícími se na registraci a probíhající právní služby obchodních společností.

Poskytujeme právní služby v této oblasti:

 • registrace všech typů obchodních společností, jejich organizačních poboček, jakož i živností na Slovensku;
 • pomoc při získávání potřebných povolení, koncesí a licencí na území Slovenska;
 • zastupování před orgány státní správy a územní samosprávy;
 • zastupování před soudy všech instancí ve věcech týkajících se podnikatelských činností vykonávaných na území Slovenska;
 • vymáhání pohledávek v exekučním řízení.

Jsme jedna z mála kanceláří specializujících se na sportovní právo. Máme zkušeností a nezbytné znalosti připravené k poskytování právních služeb všem subjektům působícím na trhu sportovních služeb.

V rámci našich odborných činností jsme mimo jiné poskytovali právní služby jednomu z nejúspěšnějších hokejových klubů v polské extralize. Poskytujeme také individuální právní pomoc pro sportovce, trenéry, manažery a další osoby spojené se sportem.

Vycházejíc vstříc očekáváním našich klientů, rozšířili jsme nabídku o analýzu pojistného trhu navrženou speciálně pro sportovce. Provádíme podrobnou právní analýzu a posouzení rizik klienta před uzavřením pojistné smlouvy.

Naše znalosti a zkušenosti nám umožňují poskytnout komplexní právní služby pro všechny subjekty působící na trhu sportovních služeb a odbornou podporu jejich podnikatelských aktivit.

Služby určené pro sportovní odvětví:

 • vypracování a negociace smluv se sportovci, trenéry, manažery, včetně smluv o poskytnutí práv využívat vizuální podobu sportovců;
 • poradenství v oblasti smluv uzavíraných sportovci;
 • právní služby při přestupech;
 • sponzorské a marketingové smlouvy;
 • pomoc při řešení právních problémů vyplývajících z již uzavřených smluv;
 • příprava dokumentace v rámci licenčních řízení;
 • procesní zastupování před soudy ve věcech majetkové a nemajetkové újmy, která vznikla v souvislosti s provozováním sportu;
 • běžné právní služby sportovním klubům;
 • zpracování právních stanovisek;
 • právní porady a konzultace.