Udzielamy pomocy prawnej  klientom indywidualnym w zakresie:

 • prawa cywilnego;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa spadkowego;
 • prawa medycznego;
 • prawa budowlanego;
 • prawa własności intelektualnej;
 • prawa karnego i karno-skarbowego;
 • prawa wykroczeń;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • porady i konsultacje prawne;
 • pisemne opinie i analizy prawne;
 • projekty umów, pism, wniosków i innych dokumentów wymagających wiedzy prawniczej;
 • sporządzanie pozwów oraz innych pism procesowych, w tym apelacji i kasacji;
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg, w tym kasacyjnych do sądów administracyjnych;
 • zastępstwa procesowe w postępowaniach sądowych wszystkich instancji;
 • windykację należności i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
 • reprezentowanie podejrzanego/pokrzywdzonego w postępowaniach przygotowawczych przed Prokuraturą i Policją;
 • reprezentowanie oskarżonego/oskarżyciela posiłkowego przed sądami wszystkich instancji;
 • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym;
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek osobowych i kapitałowych – na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Nasza praktyka obejmuje cały obszar prawa gospodarczego w zakresie prawa spółek, prawa handlowego i prawa własności intelektualnej.

Oferujemy:

 • pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego i innych podmiotów;
 • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym, we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • prowadzenie czynności zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności, w tym prowadzenia negocjacji z dłużnikami na etapie przedsądowym;
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnym i zabezpieczającym;
 • kompleksową obsługę prawną spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów;
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, wnoszenie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych;
 • zastępstwo procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych;
 • obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych, konsultacje i pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie ofert, odwołań i reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
 • reprezentację w postępowaniach upadłościowym i naprawczym.

Dzięki wiedzy i bogatemu doświadczeniu w obsłudze spółek działających w różnych branżach, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę prawną i fachowe wsparcie w działaniach biznesowych.

Ze względu na liczne korzystne rozwiązania podatkowe coraz więcej przedsiębiorców – zwłaszcza z Polski południowej - rejestruje swoje firmy na Słowacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferujemy profesjonalną obsługę prawną zarówno podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność na terenie Słowacji, jak również firm prowadzących już działalność na tym rynku. 

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług współpracujemy ze słowackimi prawnikami specjalizującymi się w rejestracji i bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

 • rejestracji wszystkich rodzajów spółek handlowych, oddziałów organizacyjnych, jak również indywidualnej działalności gospodarczej na Słowacji;
 • pomocy w uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń, koncesji i licencji na terenie Słowacji;
 • zastępstwa przed słowackimi organami administracji państwowej i samorządowej;
 • zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji w sprawach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie Słowacji;
 • dochodzenia roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.

Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii specjalizujących się w prawie sportowym. Posiadamy doświadczenie i odpowiednie przygotowanie merytoryczne do obsługi prawnej wszelkich podmiotów działających na rynku usług sportowych.

W ramach działalności zawodowej świadczyliśmy m.in. stałą obsługę prawną jednego z najbardziej utytułowanych klubów hokejowych w polskiej Ekstralidze. Świadczymy także indywidualną pomoc prawną dla sportowców, trenerów, menedżerów i innych osób związanych ze sportem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, poszerzyliśmy ofertę o analizę rynku ubezpieczeń przeznaczonych specjalnie dla sportowców. Dokonujemy szczegółowej analizy prawnej i oceny ryzyka Klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwala nam na kompleksową obsługę prawną wszelkich podmiotów działających na rynku usług sportowych i fachowe wsparcie w działaniach biznesowych. 

Usługi dedykowane branży sportowej:

 • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów z zawodnikami, trenerami, menedżerami, w tym umów wizerunkowych;
 • doradztwo w zakresie kontraktów zawieranych przez sportowców;
 • obsługa prawna transferów;
 • umowy sponsorskie i marketingowe;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych wynikających z zawartych już umów;
 • przygotowywanie dokumentacji w ramach postępowań licencyjnych;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z uprawianiem sportu;
 • bieżąca obsługa prawna klubów sportowych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • porady i konsultacje prawne.