Individuálnym klientom poskytujeme právnu pomoc v oblastiach:

 • civilného práva;
 • rodinného práva;
 • dedičského práva;
 • medicínskeho práva;
 • stavebného práva;
 • práva duševného vlastníctva;
 • trestného práva;priestupkového práva;
 • správneho práva;
 • pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Naša ponuka zahŕňa predovšetkým:

 • porady a právne konzultácie;
 • písomné stanoviská a právne analýzy;
 • projekty zmlúv, podaní, návrhov a iných dokumentov vyžadujúcich znalosť práva;
 • spracovanie žalôb a iných procesných podaní, vrátane odvolaní a dovolaní;
 • spracovanie odvolaní proti správnym rozhodnutiam, vrátane dovolaní k správnym súdom;
 • procesné zastupovanie v súdnych konaniach všetkých inštancií;
 • vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučnom konaní;
 • zastupovanie podozrivého/obeti v prípravnom konaní pred prokuratúrou a políciou;
 • zastupovanie obžalovaného/žalobcu pred súdmi všetkých inštancií;
 • obhajoba obvineného v priestupkovom konaní;
 • zastupovanie odsúdeného v konaní o výkone rozhodnutia;
 • spracovanie sťažností, odvolaní, súkromných obžalôb, žiadostí o predčasné prepustenie, odklad výkonu trestu, prerušenie trestu, milosť, vydanie celkového rozsudku.

Poskytujeme komplexné právne služby pre podnikateľské subjekty so zvláštnym dôrazom na osobné a kapitálové spoločnosti – vo všetkých fázach ich prevádzky. Naša prax pokrýva celú sféru hospodárskeho práva v oblasti práva obchodných spoločností, obchodného práva a práva duševného vlastníctva. 

Ponúkame:

 • pomoc pri výbere vhodnej právnej formy podnikania;
 • zakladanie a registrácia obchodných spoločností a iných subjektov;
 • zastupovanie v konaniach registrovaných subjektov, podliehajúcich zápisu do obchodného registra;
 • procesné zastupovanie v súdnych konaniach pred súdmi I. a II. inštancie a Najvyšším súdom, vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa obchodnej činnosti;
 • vykonávanie činností smerujúcich k vymáhaniu pohľadávok, vrátane negociácie s dlžníkmi v predsúdnom konaní;
 • zastupovanie v exekučnom a zabezpečovacom konaní;
 • komplexné právne služby spoločnostiam a iným podnikateľským subjektom;
 • vypracovanie a revízia všetkých typoch zmlúv;príprava návrhov interných aktov;
 • zastupovanie klientov v konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, podávanie sťažností a odvolaní proti správnym rozhodnutiam;
 • procesné zastupovanie pred správnymi súdmi prvej inštancie a Najvyšším správnym súdom;
 • príprava stanovísk a poskytovanie právneho poradenstva;
 • právne služby v oblasti verejného obstarávania, konzultácie a pomoc v príprave a riadení zadávania verejného obstarávania, príprava ponúk, odvolanie a zastupovanie pred národným odvolacím senátom a v súdnych konaniach;
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Vďaka znalostiam a rozsiahlym skúsenostiam v obsluhe spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach, sme schopní ponúknuť komplexné právne služby a odbornú podporu podnikateľských aktivít.

Vzhľadom k veľkému počtu efektívnejších daňových riešení, čoraz viac poľských podnikateľov (predovšetkým z južnej časti Poľska), registruje svoje firmy na Slovensku.

Vychádzajúc v ústrety takýmto očakávaniam trhu, ponúkame profesionálne právne služby všetkým tým subjektom, ktoré majú úmysel začať podnikať na území Slovenska, ako aj tým, ktoré už na tomto trhu pôsobia.

V záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality poskytovaných služieb, spolupracujeme so slovenskými právnikmi, špecializujúcimi sa na registráciu a prebiehajúce právne služby obchodných spoločností.

Poskytujeme právne služby v tejto oblasti:

 • registrácia všetkých typov obchodných spoločností, ich organizačných pobočiek, ako aj živností na Slovensku;
 • pomoc pri získavaní potrebných povolení, koncesií a licencií na území Slovenska;
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy;
 • zastupovanie pred súdmi všetkých inštancií vo veciach týkajúcich sa podnikateľských činností vykonávaných na území Slovenska;
 • vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní.

Sme jedna z mála kancelárií špecializujúcich sa na športové právo. Máme skúseností a nevyhnutné znalosti pripravené k poskytovaniu právnych služieb všetkým subjektom pôsobiacim na trhu športových služieb.

V rámci našich odborných činností sme okrem iného poskytovali právne služby jednému z najúspešnejších hokejových klubov v poľskej extralige. Poskytujeme taktiež individuálnu právnu pomoc pre športovcov, trénerov, manažérov a ďalšie osoby spojené so športom.

Vychádzajúc v ústrety očakávaniam našich klientov, rozšírili sme ponuku o analýzu poistného trhu navrhnutú špeciálne pre športovcov. Vykonávame podrobnú právnu analýzu a posúdenie rizika klienta pred uzavretím poistnej zmluvy.

Naše znalosti a skúsenosti nám umožňujú poskytnúť komplexné právne služby pre všetky subjekty pôsobiace na trhu športových služieb a odbornú podporu ich podnikateľských aktivít.

Služby určené pre športové odvetvia:

 • vypracovanie a negociácia zmlúv so športovcami, trénermi, manažérmi, vrátane zmlúv o poskytnutí práv využívať vizuálnu podobu športovcov;
 • poradenstvo v oblasti zmlúv uzatváraných športovcami;
 • právne služby pri prestupoch;
 • sponzorské a marketingové zmluvy;
 • pomoc pri riešení právnych problémov vyplývajúcich z už uzavretých zmlúv;
 • príprava dokumentácie v rámci licenčných konaní;
 • procesné zastupovanie pred súdmi vo veciach majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla v súvislosti s prevádzkovaním športu;
 • bežné právne služby športovým klubom;
 • spracovanie právnych stanovísk;
 • právne porady a konzultácie.